post

ورود به فروشگاه های زنجیره ای

 ما در زمینه فروش در فروشگاه های زنجیره ای نیز در کنار شما هستیم. با توجه به رقابت بسیار شدید برندهای مختلف در فروشگاه های زنجیره ای در فاز اول ورود به این فروشگاه ها و در فاز دوم خروجی مناسب کالا در این فروشگاه ها کار بسیاری از برندها را دشوار ساخته است. ورود به فروشگاه های زنجیره ای در دنیای کسب و کار امروز روابط بیش از هر چیزی... بیشتر بخوانید